Zadaci- Ciklične strukture

Zadatak1.

Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5?

Rešenje:

Algoritam

zadatak1

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
//ispis prirodnih brojeva od 1 do 5
{
for(int i=1;i<=5;++i)
cout<<„i= „<<i<<endl;
}
system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Isti zadatak, ali koristi se naredba while

//ispis prirodnih brojeva od 1 do 5

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int i=1;

while(i<=5)

{

cout<<„i= „<<i<<endl; ++i;

}

}

Zadatak2.

Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad?

Rešenje

zadatak1#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
//ispis prirodnih brojeva od 8 do 3 unazad

{
for(int i=8;i>=3;–i)
cout<<„i= „<<i<<endl;

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Isti zadatak rešen korišćenjem naredbe while


 //ispis prirodnih brojeva od 8 do 3 unazad

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

      int i=8;

      while(i>=3)

      {

            cout<<„i= „<<i<<endl;

            –i;

      }

}

Zadatak3:

Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 50?

Rešenje:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
for(int i=1; i<=50; ++i)
{
cout<<i*i<<endl;
}
system(„PAUSE“);
return 0;
}
Zadatak4:

Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n?

Rešenje:

(Zadatak se rešava postavljanjem početne vrednosti za brojač je br:=0;

naredba za uvečavanje brojača je (++br;).

S obzirom da je svaki drugi prirodan broj (krecuci od 1) neparan (3,5,7…)

potrebno je samo uvecati kontrolnu varijablu i za 2 (i+=2;) da bi dobili sledeci pnearan broj.

Petlja se ponavlja dok je i manje ili jednako n)


//prebrojavanje neparnih brojeva do n
#include <iostream>
using namespace std;
 int main()
{
   int n,br=0; 
   cout<<"Unesi broj do kojeg se broje neparne brojeve "; 
   cin>>n;     
   for(int i=1;i<=n;++br,i+=2);
     cout<<"Broj neparnih brojeva do n je :"<<br<<endl;
    system("pause"); 
    return 0;
}

Zadatak5:

Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intevalu od 1 do n?

Rešenje:

(Najmanji prirodan broj veci od 1 a djeljiv sa 3 je 3. Svaki sledeci broj veci za 3 od prethodnog (6,9,12..) je takodje djeljiv sa 3. Na osnovu ovoga uvecavamo kontrolnu varijablu i za 3 i tako prebrojavamo sve brojeve djeljive sa 3 u intervalu 1 do n.)

//prebrojavanje prirodnih brojeva djeljivih sa 3 u intervalu 1 do n

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int n,br=0;

cout<<„Do broja „;

cin>>n;

for(int i=3;i<=n;++br,i+=3);

cout<<„Broj priodnih brojeva djeljivih sa 3 u intervalu od 1 do n : „<<br<<endl;

}

Zadatak 6:

Prikažite sve deljive brojeve intervala (m,n) sa brojem b?

Rešenje:

#include<iostream>

using namespace std;

int main()

{

            int brojac,m,n,b;

            cout<<„Pocetna vrijednost intervala:“;

            cin>>m;          

            cout<<„Krajna vrednost intervala:“;

            cin>>n;

            cout<<„Provjerava se deljivost sa brojem:“;

            cin>>b;

            cout<<„Brojevi djeljivi sa „<<b<<“ iz intervala od „<<m;

            cout<<“ do „<<n<<“ su:“<<endl;

            for (brojac=m;brojac<=n;brojac++)

            {

                        if(brojac%b==0)

                                   cout<<brojac<<“ „;

            }

            cout<<endl;

            return 0;

}

Zadatak 7.

Napravite program koji izdaje proste brojeve od 1 do n?

Rešenje:

prost

Primeri-ciklične strukture

Pr1.

Napravite program koji prikayuje brojeve od 10 do 100 sa korakom 10?

Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i;
cout<<„brojevi od 10 do 100 sa korakom 10 su:“<<endl;
for (i=10;i<=100;i+=10)
{
cout<<i<<“ „;

}
system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr2:

Napravite program koji prikazuje parne i neparne brojeve prve stotine?

Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i;
cout<<„neparne brojevi prve desetice“<<endl;
for (i=1;i<=100;i+=2)
{
cout<<i<<“ „;
}
cout<<“ „<<endl;
cout<<„parne brojevi prve desetice“<<endl;
for (i=2;i<=100;i+=2)
{
cout<<i<<“ „;

}
system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr3: 

Napravite program koji izračunava zbir prvih n prirodnih brojeva?

Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i,n,s;
cout<<„Koliko brojeva sabires“<<endl;
cin>>n;
s=0;
for (i=1;i<=n;i++)
{
s+=i;
}
cout<<“ suma prvih „<<n<<„prirodnih brojeva je „<<s<<endl;

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr4:

Napravite program koji prebrojava  sve prirodne brojeve djeljive sa 7 iz intervala  M, N. Ispis neka bude:

Upisi pocetnu vrednost intervala:

Upisi zavrsnu vrednost raspona:

U rasponu od … do … ima …  brojeva djeljivih sa 7.

Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i,m,n,broj;
cout<<„Unesi pocetnu vrednost intervala“<<endl;
cin>>n;
cout<<„Unesi krajnu vrednost intervala“<<endl;
cin>>m;

broj=0;
for (i=n;i<=m;i++)
{
if (i%7==0)
{
broj=broj+1;
}

}
cout<<„U intervalu [„<<n<<„,“<<m<<„]“;
cout<<„postoje „<<broj<<“ deljivih sa 7″<<endl;

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr 5:

Unesite N brojeva preko tastature (N nije unapred poznato), zatim prikaži najvećeg od unetih N brojeva?

Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i,x,max;
cout<<„Unesi broj“<<endl;
cin>>x;
max=x;
do
{
if(max<x)
{
max=x;
}
cout<<„Unesi broj/za kraj unesi 0″<<endl;
cin>>x;
}
while(x!=0) ;
cout<<„max=“<<max<<endl;
system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr 6.

Napravi program koji ispisuje  tablicu množenja odabranog broja sa brojevima od 1 do 10. Broj bira korisnik. Oblik ispis :

Upisi broj sa kojim zelis mnoziti:
… * 1 = …
… * 2 = …… * 10 = …

 Rešenje:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i,x;
cout<<„Unesi broj“<<endl;
cin>>x;
for (i=1;i<=10;i++)
{
cout<<x<<„*“<<i<<„=“<<i*x<<endl;
}

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;
}

Pr:

Napravite program koji prikazuje i sumira sve trocifrene brojeve deljive sa 3 ?

Rešenje:

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int i,s;

for (i=100;i<=999;i++)
{
if(i%3==0)
{
cout<<i<<“ „;
s+=i;
}
}
cout<<“ „<<endl;
cout<<„suma trocifrenih brojeva deljivih sa 3 je“<<s<<endl;

system(„PAUSE“);
return EXIT_SUCCESS;